View current weather.

Memories Timeline

View the Timeline

Guestbook

  1. We send our deepest condolences to the family and friends. We will continue to pray for your strength at this difficult time.

  2. I am sending my condolences to the family and friends of Lun Thang. May you all be strengthened by the love that surrounds you during this time.

  3. Khi một con trẻ chết, đó là một sự đau lòng đặc biệt cho người mẹ. Kinh-thánh có nói về sự buồn khổ cay đắng của một bà mẹ mất con (II Các Vua 4:27). Dĩ nhiên một biến cố như vậy cũng làm cho người cha rất sầu muộn. Khi con của vua Đa-vít là Áp-sa-lôm chết đi, ông than thở: “Ước chi ta chết thế cho con” (II Sa-mu-ên 18:33).
    Tuy nhiên nỗi sầu muộn của chúng ta được vơi đi nhờ tin nơi sự sống lại. Kinh-thánh khuyên: “Anh em chớ buồn-rầu như người khác không có sự trông-cậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Thay vì thế, hãy đến gần Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, và Kinh-thánh hứa “Ngài sẽ nâng-đỡ chúng ta” (Thi-thiên 55:22).

  4. My heart is filled with sadness. Please accept our deepest sympathies and know that my prayers are with you during this time.

  5. I am so sorry for your loss. My heart and soul goes out to the parents and siblings. She was one beautiful little girl. She is in a better place now where she can rest with god. Love to you always!!!!!!

  6. My heart is Sad… May the strength that our Father gives be with the family; specially to the parents of this special Angel…
    Ms. E Luciano

Sign the Guestbook, Light a Candle

Sign the Guestbook